ΙΧ επιβατικό εταιρικό Ο.Ε ή Ε.Ε

(προϋπόθεση : η εταιρεία πρέπει να είναι σε ισχύ και η επωνυμία της να συμφωνεί με την επωνυμία στην άδεια κυκλοφορίας)

  • Καταστατικό εταιρείας (να φαίνεται η διάρκεια , η εκπροσώπηση και η επωνυμία)
  • Το αυτοκίνητο
  • Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
  • Δύο γνήσιες πινακίδες
  • Βεβαίωση τελών  κυκλοφορίας
  • Ταυτότητα του νόμιμου εκπρόσωπου σε αντίγραφο
  • Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπρόσωπου  (με τα στοιχεία της εταιρείας συμπληρωμένα
  • Υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο ότι ‘ως νόμιμος εκπρόσωπος  της ………. Εταιρείας, επιθυμώ την οριστική διαγραφή του αριθμόν………….ΙΧ επιβατικού’
  • Δελτίο αποστολής της εταιρείας
  • σε περίπτωση ακινησίας στη Διεύθυνση Μεταφορών αντί για την άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες θα χρειαστεί η δήλωση ακινησίας πρωτότυπη.