ΙΧ επιβατικό εταιρικό Α.Ε ή Ε.Π.Ε

(προϋπόθεση : η εταιρεία πρέπει να είναι σε ισχύ και η επωνυμία της να συμφωνεί με την επωνυμία στην άδεια κυκλοφορίας)

· ΦΕΚ εκπροσώπησης

· Καταστατικό εταιρείας (να φαίνεται η διάρκεια, η εκπροσώπηση και η επωνυμία)

· Απόφαση διοικητικού συμβουλίου για τη διαγραφή του υπ’ αριθμόν ……….. Ι.Χ)

· Το αυτοκίνητο

· Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη(χωρίς παρακράτηση κυριότητας)

· Δύο γνήσιες πινακίδες

· Βεβαίωση τελών  κυκλοφορίας

· Ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου σε αντίγραφο

· Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπρόσωπου (με τα στοιχεία της εταιρίας συμπληρωμένα)

· Υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο ότι ‘ως νόμιμο εκπρόσωπος  της ………….., εταιρείας επιθυμώ την οριστική διαγραφή του υπ’ αριθμόν  ……… ΙΧ αυτοκινήτου’

· Δελτίο αποστολής της εταιρείας

*σε περίπτωση ακινησίας στη Διεύθυνση Μεταφορών αντί για την άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες θα χρειαστεί η δήλωση ακινησίας πρωτότυπη.