Ι.Χ φορτηγό εταιρικό Α.Ε ή Ε.Π.Ε (έως 3,5t μικτό βάρος)

(προϋπόθεση : η εταιρεία πρέπει να είναι σε ισχύ και η επωνυμία της να συμφωνεί με την επωνυμία στην άδεια κυκλοφορίας)

· ΦΕΚ εκπροσώπησης

· Καταστατικό εταιρείας (να φαίνεται η διάρκεια, η εκπροσώπηση και η επωνυμία)

· Απόφαση διοικητικού συμβουλίου για τη διαγραφή του υπ΄ αριθμόν  ……. ΙΧ φορτηγού

· Το φορτηγό

· Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη

· Βιβλίο μεταβολών (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)

· Δύο γνήσιες πινακίδες

· Βεβαίωση τελών  κυκλοφορίας

· Ταυτότητα νόμιμου εκπρόσωπου σε αντίγραφο

· Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής νόμιμου εκπροσώπου (με τα στοιχεία της εταιρίας συμπληρωμένα)

· Υπεύθυνη δήλωση από το νόμιμο εκπρόσωπο  ότι ‘ως νόμιμος εκπρόσωπος  της ………….., εταιρείας, επιθυμώ την οριστική διαγραφή του υπ’ αριθμόν ……….. ΙΧ φορτηγού’

· Δελτίο αποστολής της εταιρείας

· *σε περίπτωση ακινησίας στη Διεύθυνση Μεταφορών αντί για την άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες θα χρειαστεί η δήλωση ακινησίας πρωτότυπη.