ΤΑΧΙ

· Το ταξί

· Αποχαρακτηρισμός από τη διεύθυνση μεταφορών (πρωτότυπο)

· Βιβλίο μεταβολών (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)

· Ταυτότητα του ιδιοκτήτη σε αντίγραφο

· Βεβαίωση τελών  κυκλοφορίας

· Έντυπο παράδοσης οχήματος με το γνήσιο υπογραφής από τον ιδιοκτήτη

· Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη ‘επιθυμώ την οριστική διαγραφή  του υπ’ αριθμόν  ….. ταξί με αρ. πλαισίου……..’’