Συχνές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις :

1.Το όχημα μου είναι κατασχεμένο ; Καθώς η κατάσχεση δεν είναι εμφανής στην άδεια κυκλοφορίας εάν υπάρχουν υποψίες (λόγω χρεών προς τρίτους) κατάσχεσης , να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Μεταφορών.

2.Η άδεια κυκλοφορίας μου έχει παρακράτηση ; Η παρακράτηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Μεταφορών για την άρση της παρακράτησης εφόσον εξοφλήσετε τυχόν οφειλή σας στον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

3.Aπώλεια άδειας; Είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου «για χρήση στην ΕΔΟΕ» από το Υπουργείο Μεταφορών.

4.Το όχημα δεν είναι στο όνομα μου;

4.1.Κληρονομικό - Εάν πρόκειται για όχημα από κληρονομιά ,θα πρέπει να γίνει αποδοχή κληρονομιάς και να αλλαχτεί η άδεια κυκλοφορίας με τα στοιχεία των κληρονόμων στο Υπουργείο Μεταφορών. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος είναι ανήλικος πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται τρίτος να παραδώσει αντί του ανηλίκου το όχημα.

4.2.Όχημα τρίτου - Προσκόμιση επικυρωμένης εξουσιοδότησης από τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην οποία δηλώνει την επιθυμία του για την οριστική διαγραφή του οχήματος και η οποία περιέχει στοιχεία οχήματος (Αρ κυκλοφορίας, μάρκα, αρ. πλαισίου).

4.2.Δεν έχω το 100% της ιδιοκτησίας; Εάν οι ιδιοκτήτες του οχήματος με βάση αδείας δε μπορούν να παραβρεθούν στο κέντρο παράδοσης θα πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένη εξουσιοδότηση από κάθε ιδιοκτήτη του οχήματος στην οποία δηλώνει την επιθυμία του για την οριστική διαγραφή του οχήματος και η οποία περιέχει στοιχεία οχήματος (Αρ κυκλοφορίας, μάρκα, αρ. πλαισίου).

5.Ο ιδιοκτήτης οχήματος είναι κλινήρης; Υπάρχει δυνατότητα κατοίκον επίσκεψης από εκπρόσωπο του Κ.Ε.Π της περιοχής σας ώστε να επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη. Απευθυνθείτε στο Κ.Ε.Π.

6.Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες έχουν κατατεθεί στην εφορία για προσωρινή ακινησία; Γίνεται αίτηση άρσης ακινησίας για οριστική διαγραφή στην εφορία. Στο κέντρο θα προσκομίσετε το όχημα ,το παραπεμπτικό της Εφορίας και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας καθώς και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά.

7.Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες βρίσκονται στην κατοχή της τροχαίας ; Απευθυνθείτε στη τροχαία σας.

8.Λείπει μία ή και οι δύο πινακίδες; Πρέπει να δηλωθεί απώλεια στην αστυνομία και να προμηθευτείτε από την Εφορία σας παράβολο των τριάντα ευρώ το οποίο απαιτείται από το Υπουργείο Μεταφορών. Στο κέντρο παράδοσης θα προσκομίσετε το όχημα , την δήλωση απώλειας πινακίδας/πινακίδων, το παράβολο καθώς και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά.

9.Έχει καταστραφεί μία ή και οι δύο πινακίδες;

Πυρκαγιά – Θα χρειαστείτε να προσκομίσετε έκθεση πυροσβεστικής η οποία αναφέρει την καταστροφή πινακίδας /πινακίδων και τα στοιχεία του οχήματος. Εάν τα αίτια καταστροφής δεν είναι πυρκαγιά , θα πρέπει να δηλώσετε απώλεια στην αστυνομία.

10.Οι πινακίδες είναι εξωτερικού; Απευθυνθείτε στο Τελωνείο προς εξακρίβωση τυχόν οφειλών σας σε περίπτωση παραμονής οχήματος άνω των έξι μηνών. Διαβατήριο και υπεύθυνη δήλωση οχήματος με ξένες πινακίδες.

11.Έχω χάσει το βιβλίο μεταβολών; Απευθυνθείτε στο Υπουργείο μεταφορών για επικυρωμένο μηχανογραφημένο αντίγραφο «για χρήση στην ΕΔΟΕ».

12.Η εταιρία έχει πτωχεύσει; Θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση από τον εκκαθαριστή.