ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δραστηριότητες της εταιρίας αποτελούν η Μονάδα Ανακύκλωσης – Διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και η Επεξεργασία Μεταλλικών Απορριμμάτων (συλλογή-μεταφορά-διαλογή-επεξεργασία) και η εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρίας και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι οι δραστηριότητές της εταιρίας να χαρακτηρίζονται  από την πλήρη συμμόρφωση με την νομοθεσία και την επίτευξη των στόχων ποιότητας που θέτει με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη.

Η εταιρία δεσμεύεται ως προς τη  χρήση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών στις δραστηριότητες της, ώστε να συνδυάζεται η αποδοτική υλοποίηση υπηρεσιών με την αποτελεσματική περιβαλλοντική προστασία. Όλες οι δραστηριότητες διευθύνονται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική χρήση φυσικών και ανανεώσιμων πόρων και η διατήρηση βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συμμόρφωση με όλους τους κανονισμούς και τη νομοθεσία, οι συνεχείς προσπάθειες ώστε να αποτρέπεται η μόλυνση και η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής δραστηριότητας της επιχείρησης.