ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΩ COVID-19

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΩ COVID-19

Δραστηριότητες της εταιρίας αποτελούν η Μονάδα Ανακύκλωσης – Διάλυσης Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και η Επεξεργασία Μεταλλικών Απορριµµάτων (συλλογή-µεταφοράδιαλογή-επεξεργασία) και η εµπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Βασική αρχή και δέσµευση της εταιρίας και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι οι δραστηριότητές της εταιρίας να χαρακτηρίζονται από την πλήρη συµµόρφωση µε την νοµοθεσία και την επίτευξη των στόχων ποιότητας που θέτει µε απώτερο σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη. Η εταιρία δεσµεύεται ως προς τη χρήση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών στις δραστηριότητες της, ώστε να συνδυάζεται η αποδοτική υλοποίηση υπηρεσιών µε την αποτελεσµατική περιβαλλοντική προστασία. Όλες οι δραστηριότητες διευθύνονται µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική χρήση φυσικών και ανανεώσιµων πόρων και η διατήρηση βιώσιµης ανάπτυξης. Η συµµόρφωση µε όλους τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία, οι συνεχείς προσπάθειες ώστε να αποτρέπεται η µόλυνση και η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινής δραστηριότητας της επιχείρησης. Η εταιρία δεσµεύεται ως προς τη χρήση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών στις δραστηριότητες της, ώστε να συνδυάζεται η αποδοτική υλοποίηση υπηρεσιών µε την αποτελεσµατική περιβαλλοντική προστασία και εφαρµογή των Κανόνων Υγείας και Ασφάλειας λόγω της πανδηµίας COVID-19. Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρίας: • Έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης (Σ.Δ.) σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14000:2015, µε πεδίο Εφαρµογής Πιστοποίησης: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΤΚΖ». • Επανεξετάζει και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσµατικότητα των Διαδικασιών της σε σχέση µε την ποιότητα και το περιβάλλον. • Παρακολουθεί, µετράει και αξιολογεί τις κρίσιµες παραµέτρους που επηρεάζουν Ποιότητα και Προστασία του Περιβάλλοντος. Δεσµεύεται για τη διαρκή βελτίωση και την πρόληψη της ρύπανσης µέσω µείωσης της χρήσης ενέργειας, ύδατος και χηµικών σε κάθε διεργασία της. Επίσης, εξετάζει τη χρήση των πιο φιλικών περιβαλλοντικά µορφών που είναι διαθέσιµες. • Θέτει πρακτικούς και µετρήσιµους στόχους για την ποιότητα και το περιβάλλον. Οι στόχοι αυτοί αξιολογούνται ως προς τον βαθµό επίτευξης τους από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρίας. • Δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε όλους τους κανόνες και την νοµοθεσία που σχετίζονται µε την Υγιεινή και την Ασφάλεια της Εργασίας και στην επίδοσή της στον τοµέα αυτό. • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενηµέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα και την Προστασία του Περιβάλλοντος σε κάθε τους δραστηριότητα. • Εφαρµόζει όλες τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της εταιρίας και διαθέτει όλες τις απαιτούµενες άδειες. • Περιορίζει τις οχλήσεις (οσµών, θορύβου, εκποµπών σωµατιδίων) και µειώνει στο ελάχιστο τις διαθέσεις υγρών αποβλήτων. • Μέσω της κύριας της δραστηριότητάς της περιορίζει την διάθεση στερεών αποβλήτων και επαναπροωθεί προς ανακύκλωση ολοένα και µεγαλύτερες ποσότητες στερεών αποβλήτων. • Συµµετέχει ενεργά στο έργο της Εναλλακτικής Διαχείρισης ειδικών αποβλήτων και ως παραγωγός και ως διαχειριστής (µπαταρίες, ελαστικά αυτοκινήτων, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, παλαιά οχήµατα, παλιές ηλεκτρικές συσκευές) • Έχει αναπτύξει σχέδια και διαδικασίες δράσης για αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών, καταστάσεων και καταστροφών. • Έχει προβεί σε αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων έργων, βελτιώσεων ή/ και τροποποιήσεων που εκτελεί. • Παροτρύνει τους προµηθευτές της να παρέχουν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά ή υπηρεσίες. • Παίρνει πρωτοβουλίες για την ανακύκλωση, για την περιβαλλοντική πληροφόρηση, για νέες βελτιωµένες πρακτικές. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρία αναγνωρίζει και ανταµείβει την οµαδική εργασία, καθώς και την ατοµική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη. Η επιχείρηση έχει εφαρµόσει τα απαραίτητα υγειονοµικά πρωτόκολλα λόγω πανδηµίας του COVID-19. Στους εργαζόµενους έγινε εκπαίδευση για την χρήση ΜΑΠ και τις νέες υγειονοµικές απαιτήσεις. Για τους επισκέπτες (πελάτες, προµηθευτές, συνεργάτες) υπάρχει αυστηρή σύσταση για χρήση ΜΑΠ και απαγόρευση εισόδου στα γραφεία χωρίς άδεια για την διασφάλιση της υγείας. Η εταιρία δεσµεύεται για διαρκή βελτίωση του ολοκληρωµένου Συστήµατος Ποιότητας και Περιβάλλοντος και η παρούσα είναι κοινοποιήσιµη σε όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη.