Γιατί πρέπει να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;

Γιατί πρέπει να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;

Είναι υποχρεωτικό (ΠΔ 116/2004) για την απόσυρση του οχήματος και την οριστική του διαγραφή από το Υπουργείο Μεταφορών και την Εφορία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους

Πότε πρέπει να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;
Δεν υπάρχει προδιαγεγραμμένη ημερομηνία. Το αυτοκίνητο μπορεί να αποσυρθεί από τη κυκλοφορία όποτε θελήσει ο ιδιοκτήτης του.

Τι θα μου κοστίσει;
Απολύτως τίποτα! Η παράδοση του οχήματος γίνεται δωρεάν εφόσον αυτό είναι ακέραιο και αυτούσιο. Σε περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί από το όχημα σημαντικά κατασκευαστικά ή μηχανικά του μέρη το κέντρο παράδοσης έχει το δικαίωμα να επιβάλλει χρεώσεις  εγκεκριμένες από το ΥΠΕΚΑ με βάση τον πίνακα.

Τι αποδεικτικό έχω για την παράδοση του οχήματος μου;
Με την παράδοση του οχήματος σας το κέντρο εκδίδει «Βεβαίωση Παραλαβής».  Μετά την κατάθεση των εγγράφων σας στο Υπουργείο Μεταφορών, θα  σας αποσταλεί ταχυδρομικά το Πιστοποιητικό Καταστροφής. Εάν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες η διαδικασία διαρκεί περίπου δέκα μέρες.

Τι πρέπει να κάνω αφού πάρω το πιστοποιητικό καταστροφής;
Δεν είναι απαραίτητη η παρουσία σας στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην Εφορία.

Έχω πιστοποιητικό καταστροφής για το όχημα μου, υπάρχει περίπτωση να εξακολουθήσουν να μου έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας;
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις λόγω μηχανογραφικού λάθους από το Υπουργείο Μεταφορών δεν καταχωρείται η διαγραφή ενός οχήματος. Πρέπει άμεσα να προσκομίσετε στη ΔΟΥ σας το πιστοποιητικό καταστροφής ή μηχανογραφημένη κατάσταση οχήματος από το Υπουργείο Μεταφορών. Εναλλακτικά επικοινωνήστε με το κέντρο στο οποίο έχετε παραδώσει το όχημα σας.

Υπάρχει ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο στη γειτονιά μου. Που θα απευθυνθώ;
Σύμφωνα με το Νόμο, αρμόδιος φορέας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεπώς κάθε ιδιώτης θα πρέπει να απευθυνθεί στο δήμο ή στη κοινότητα που ανήκει. 

Τι απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω σε περίπτωση που:
1.Το όχημα μου είναι κατασχεμένο; Καθώς η κατάσχεση δεν είναι εμφανής στην άδεια κυκλοφορίας εάν υπάρχουν υποψίες (λόγω χρεών προς τρίτους) κατάσχεσης, να απευθυνθείτε στο  Υπουργείο Μεταφορών.
2.Η άδεια κυκλοφορίας μου έχει παρακράτηση; Η παρακράτηση αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Μεταφορών για την άρση της παρακράτησης εφόσον εξοφλήσετε τυχόν οφειλή σας στον προηγούμενο ιδιοκτήτη.
3.Aπώλεια άδειας; Είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου «για χρήση στην ΕΔΟΕ» από το Υπουργείο Μεταφορών.
4.Το όχημα δεν είναι στο όνομα μου;
4.1.Κληρονομικό - Εάν πρόκειται για όχημα από κληρονομιά, θα πρέπει να γίνει αποδοχή  κληρονομιάς και να αλλαχτεί η άδεια κυκλοφορίας με τα στοιχεία των κληρονόμων στο Υπουργείο Μεταφορών. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος είναι ανήλικος πρέπει να υπάρχει δικαστική απόφαση με την οποία εξουσιοδοτείται τρίτος να παραδώσει αντί του ανηλίκου το όχημα.
4.2.Όχημα τρίτου - Προσκόμιση επικυρωμένης εξουσιοδότησης από τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην οποία δηλώνει την επιθυμία του για την οριστική διαγραφή του οχήματος και η οποία περιέχει στοιχεία οχήματος (Αρ. κυκλοφορίας, μάρκα, αρ. πλαισίου).
4.3.Δεν έχω το 100% της ιδιοκτησίας; Εάν οι ιδιοκτήτες του οχήματος με βάση αδείας δε μπορούν να παραβρεθούν στο κέντρο παράδοσης θα πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένη εξουσιοδότηση από κάθε ιδιοκτήτη του οχήματος στην οποία δηλώνει την επιθυμία του για την οριστική διαγραφή του οχήματος και η οποία περιέχει στοιχεία  οχήματος (Αρ. κυκλοφορίας, μάρκα, αρ. πλαισίου).
5.Ο ιδιοκτήτης οχήματος είναι κλινήρης; Υπάρχει δυνατότητα κατοίκον επίσκεψης από εκπρόσωπο του Κ.Ε.Π της περιοχής σας ώστε να επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη. Απευθυνθείτε στο Κ.Ε.Π.
6.Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες έχουν κατατεθεί στην εφορία για προσωρινή ακινησία; Γίνεται αίτηση άρσης ακινησίας για οριστική διαγραφή στην εφορία. Στο κέντρο θα προσκομίσετε το όχημα, το παραπεμπτικό της Εφορίας και αντίγραφο  άδειας κυκλοφορίας καθώς και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά.
7.Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες βρίσκονται στην κατοχή της τροχαίας;  Απευθυνθείτε στη τροχαία σας.
8.Λείπει μία ή και οι δύο πινακίδες; Απευθυνθείτε στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών
9.Οι πινακίδες είναι εξωτερικού; Απευθυνθείτε στο Τελωνείο προς εξακρίβωση τυχόν οφειλών σας σε περίπτωση παραμονής οχήματος άνω των έξι μηνών.
10.Έχω χάσει το βιβλίο μεταβολών; Απευθυνθείτε στο Υπουργείο μεταφορών για επικυρωμένο μηχανογραφημένο αντίγραφο «για χρήση στην ΕΔΟΕ».
11.Η εταιρία έχει πτωχεύσει; Θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση από τον εκκαθαριστή.