Ποια η σημασία της ανακύκλωσης;

Ποια η σημασία της ανακύκλωσης;

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου καθώς και η αύξηση των καταναλωτικών απαιτήσεων στα ανεπτυγμένα κράτη, έχει σαν συνέπεια τη ραγδαία αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων, που παράγονται στα αστικά και βιομηχανικά κέντρα. Οι λόγοι που μας ώθησαν σε λύσεις όπως την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών, την καύση και την κομποστοποίηση, είναι ο κορεσμός των χώρων διάθεσης  των αποβλήτων και η ανάγκη εύρεσης νέων λύσεων που να είναι οικονομικά συμφέρουσες και περιβαλλοντικά αποδεκτές. Ανακύκλωση λοιπόν είναι ο διαχωρισμός, η συλλογή, η επεξεργασία, η πώληση και η χρήση υλικών που διαφορετικά θα είχαν πεταχτεί ως άχρηστα.

Εν συντομία περιλαμβάνει:

(α) την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, (β) την ανακύκλωση ως πρακτική διαχείρισης απορριμμάτων και επεξεργασίας αυτών για νέα χρήση. Στόχοι της ανακύκλωσης είναι η μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με απορρίμματα, η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων. Ένα σύστημα ανακύκλωσης προϋποθέτει υψηλό βαθμό ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού, ώστε να εξασφαλιστούν, η ενεργός συμμετοχή των κατοίκων, επαρκείς ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, ύπαρξη οικονομικών κινήτρων και τέλος η ορθή συλλογή κάθε υλικού.

Τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι: (α) χαρτί, (β) γυαλί, (γ) μέταλλα, (δ) ορισμένα είδη πλαστικών.

Αν κάποιοι εξακολουθείτε να αναρωτιέστε γιατί πρέπει να συμμετέχουμε στην ανακύκλωση ,οι λόγοι συνοψίζονται παρακάτω:

-μειώνουμε την ανάγκη για νέους χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) , λύνοντας το σημαντικό πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων , μειώνοντας τον όγκο τους

-η ανακύκλωση μπορεί να προστατεύσει την υγεία μας και το περιβάλλον , αφού κάποια επικίνδυνα αντικείμενα ή ουσίες συλλέγονται χωριστά και απομακρύνονται από το ρεύμα των απορριμμάτων

-προστατεύει τους φυσικούς πόρους του πλανήτη αφού μειώνει την ανάγκη για καινούργιες πρώτες ύλες

-μειώνεται η ρύπανση

-εξοικονομούμε δημοτικούς πόρους (εξαιτίας της μείωσης του κόστους τελικής διάθεσης των απορριμμάτων)