Τι είναι ανακύκλωση;

Τι είναι ανακύκλωση;

Η ανακύκλωση είναι µια διαδικασία όπου τα απορριπτόµενα υλικά συλλέγονται, ταξινοµούνται και µετατρέπονται σε πρώτη ύλη και στην συνέχεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων. Στην ανακύκλωση συµπεριλαµβάνεται και η κοµποστοποίηση επειδή ουσιαστικά είναι µία διαδικασία που µετατρέπει τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα σε ένα χρήσιµο προϊόν (κοµπόστ). Πρόκειται για εκείνη την παραγωγική διαδικασία κατά την οποία τα υλικά χρησιµοποιούνται και πάλι για τον ίδιο σκοπό, όπως τα κουτάκια αλουµινίου, ή όταν τα υλικά µετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά υλικά. Έτσι, µεγάλο ποσοστό των παραγοµένων προϊόντων που χρησιµοποιούµαι δεν το απορρίπτουµε στο περιβάλλον αλλά το επαναχρησιµοποιούµε στην ίδια µορφή ή σε διαφορετική δηµιουργώντας ένα οικονοµικό κύκλο, ο οποίος εξοικονοµεί πρώτες ύλες και ενέργεια και προστατεύει το περιβάλλον. Στην ανακύκλωση προσφέρουν όλοι. Πολίτες, παραγωγοί και κράτος, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σχολεία, ΜΜΕ. Ο κάθε πολίτης στην καθηµερινότητα του διαχωρίζει τα απορρίµµατα και τα τοποθετεί στους αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης. Αντίστοιχα οι παραγωγοί – έµποροι ακολουθούν την ίδια διαδικασία σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας. Η περιβαλλοντικά και κοινωνιολογικά ορθολογική διαχείριση των απορριµµάτων κρίνεται πλέον απαραίτητη για την συνέχιση της ανθρώπινης επιβίωσης.